Menu Zamknij

INFORMACJA

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łubnie

Nr 1/2020

z dnia 03.12.2020 roku 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Szkole Podstawowej w Łubnie

 

Na podstawie art. 68 pkt 1 i 5ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 roku; poz. 910 z późn. zmianami)
w związku z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. z 2020r., poz. 1320 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje:

1

Ustala się dzień 24.12.2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych Szkoły Podstawowej w Łubnie w zamian za święto przypadające w okresie rozliczeniowym, tj. w sobotę dnia 26.12.2020 roku.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości pracowników Szkoły Podstawowej w Łubnie.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Z takową sytuacją mamy do czynienia w dniu 26 grudnia 2020 roku.

Reasumując udzielenie dnia wolnego od pracy zamiast dnia 26 grudnia 2020r. jest konieczne i uzasadnione.

 

Skip to content